Opdracht 3 - Jeugdcultuur en maatschappijkritiek

Ga naar de inhoud

Opdracht 3

Opdrachten

Schrijf de antwoorden van deze vragen in dit Word document of op een eigen stuk papier.

Kenmerkende aspecten
Inleidende vraag: In welk tijdvak en bij welk kenmerkend aspect zou je deze lessen kunnen plaatsen?

Oorzaak en Gevolg

1. Leg uit dat het ontstaan van een jeugdcultuur onder andere het gevolg is van zaken zoals; politiek-, sociaal- economische veranderingen, amerikanisering, verstedelijking en secularisatie.

Continuïteit en discontinuïteit.

2. Leg aan de hand van concrete voorbeelden (politiek, cultureel-maatschappelijk) uit dat er in de jaren ’50 en ’60 in Nederland op cultureel vlak sprake was van discontinuïteit.
3.
Zou je met betrekking tot dit onderwerp ook zaken kunnen noemen die sinds de jaren ’50 en ’60 eigenlijk niet veranderd zijn?


Toepassing / tijd en standplaatsgebondenheid.


4. Bekijk nevenstaande verkiezingsposter van de PSP uit 1971 en verklaar met de diverse elementen op deze poster waarom deze poster een product van die tijd genoemd mag worden.

5. Bekijk het fragment
(hieronder) uit de verfilming van de Musical Hair.

a. Deze musical wordt gezien als een typisch product van een bepaalde jeugdcultuur, welke?
b. Zou je met behulp van de bekeken beelden en de muziek, argumenten kunnen noemen om je antwoord te ondersteunen?

Hair (Film)

Analyse

6. Beargumenteer aan de hand van voorbeelden de stelling dat muziek en film van invloed kunnen zijn op het ontstaan van andere levenswijzen.
7a. Ook jeugdbewegingen beinvloeden elkaar. Soms lijkt het alsof Provo elementen heeft overgenomen uit de nozem- en hippiecultuur. Zou je een aantal argumenten kunnen noemen om deze stelling te ondersteunen.
7b. Zou je ook elementen van de Povo beweging kunnen noemen die bewijzen dat deze beweging juist uniek was.
8. Bekijk de foto hieronder. Geef een aantal argumenten voor de stelling; De hippiecultuur is een reactie op de Amerikaanse samenleving in de jaren '60 van de 20e eeuw.


Terug naar de inhoud